当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第3卷(注音)

  • 编辑:辰锟 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第3卷(注音)shī

lùn


sān
juàn

běn

fēn
zhōngèr
zhī
sān
qián
suǒ
shuō

xìng

nǎi
zhì

děng

shì
dāng
zhī

jiē
yóu
sān
chù
suǒ
shè

wèi
yóu
xīn
xīn
suǒ
pǐn
wéi


chú

jiǎ
yǒu


jīn
dāng
xiān
shuō


zhū


wèn

qiē

shēng

jiē
cóng

zhǒng
ér


yún

shuō
zhū

zhǒng
néng
shēng
suǒ
zàoyún

zào

suǒ
jiànsuǒ
rén
chí


suǒ
cháng
yǎngyóu

qiē

wài

zhǒng
yòu
suǒ
zào

zhǒng

jiē
xiāng

xīn

nǎi
zhì
zhū

zhǒng

wèi
shēng
zhū


lái

zào

zhǒng

zhōng

néng
shēng

zào

yào
yóu

shēng

zào

fāng
cóng

zhǒng

shēng

shì

shuō

néng
shēng
zào


yào
yóu

shēng
wéi
qián
dǎo


yóu

dào


shuō
zhū

zhǒng
wéi

shēng
yīn

yún

zào


yóu
zào

shēng
zhǒng
chù
ér
zhuǎn


yún


suǒ
jiàn


yóu

zhǒng
sǔntóng
ān
wēi


yún


suǒ
rén
chí

yóu
suí

zhǒng
děng
liàng

huài


yún


suǒ
cháng
yǎng

yóu
yīn
yǐn
shí
shuì
mián
xiū

fàn
xíng
sān


děng


zào

bèi

zēng
guǎng
广


shuō

zhǒng
wéi

yǎng
yīn


shì
zhū

zhǒng
wàng
suǒ
zào


yǒu

zhǒng
zuò
yòng
yīng
zhī

zhōng

zēng


wēi
shēng

ruò
cóng

zhǒng
shēng
shí
wéi


shēng

huò

huò
zhōng
huò


yòu
fēi

wēi

chéngdàn
yóu
jué
huì
fēn
zhé
zhū


liàng
biān


fēn
bié
jiǎ


wéi

wēi

yòuyǒu
fāng
fēn


wēi

yǒu
fāng
fēn

rán


yǒu
fēn
fēi

wēi

yóu

wēi

shì
fēn


shì


suǒ
yǒu
fēi

wēi


yǒu


wēi

shì


wēi
fēi
yǒu
fēn

yòu

xiāng

yǒu
èr
zhǒng


tóng
chù

xiāng


wèi

zhǒng

wēi


xiāng
wèi
chù
děnggēn
chù
yǒu

gēn
zhě


yǒu
gēn
chù
yǒu
yǒu
gēn
zhě

shì
míng
tóng
chù

xiāng


èrxiāng


wèizhǒng

wēi
néng
zào
suǒ
zào

chùshì
míngxiāng


yòu

biàn
mǎnyīng
zhī

zhǒng
zhǒng

shí

wéi


shuǐ
xiāng


fēi
绿
dòu

bài
děng


yòu

qiē
suǒ
zào


jiē


zhǐ

zhǒng
chù


guò

zhǒng
chù
liàng
nǎi
zhì

zhǒng
suǒ

chù
suǒ

zhū
suǒ
zào

huán
yóu

yīn
yuán
shuō
suǒ
zào
zhǒng

shuō
zhū

zhǒng
míng
wéi

zhǒng

yóu


zhǒng

xìng


wéi
zhǒng
shēng
zhū


zhōng

lüè
yǒu
shí

zhǒng
shì

wèi

shuǐ
huǒ
fēng


shēng
xiāng
wèi
chù


yǎn
děng

gēn

chú
wéi

suǒ
xíngqiēyǒu

zhū
gēn
suǒ
shè
zhě

yǒu

qiē


suǒ
shuō
shì
jiè


yǒu

zhū
gēn
suǒ
shèshì
yǒu

zhū
gēn
suǒ


zhǒng
suǒ
shè


ěr

suǒchú
yǒu

zhū
gēn
wéi
yǒu

jiè

yòu
yuē
xiāng
shè
yǒu
shí

shì


yóu
xiāng
shè
shī
shè
shì

wēi

ruò
yuē
jiè
shè

suíyǒu
ěr
suǒ
jiè


shuō


ěr
suǒ
shì
shè

ruò
yuē

xiāng

shè

huò

huò
wài
suǒ
yǒu
zhū


suízhōng

nǎi
zhì
yǒu
ěr
suǒ

xiāng
shuō


ěr
suǒ
shì
shè
yīng
zhī

suǒ

zhě


huò
yǒu

zhōng
wéi


zhǒng
shí


zhēn
zhū
liú
li

bèi


shān

děng
zhōng

huò
chí
zhǎo
gōu

jiāng

děng
zhōng

huò
huǒ
yàn
dēng
zhú
děng
zhōng

huò

fāng
fēng
lún
yǒu
chén

chén
fēng
děng
zhōng

huò
yǒu

zhōng
èr

zhǒng
xuě
shī
湿
shù

huā
guǒ
děng
zhōng

huòděng
zhōng

huò
yǒu

zhōng
sān

zhǒng


shù
děng
zhōng

huò
dòng
yáo
zhōng

huò
yǒu

zhōng


zhǒngwèi
zhōng
fàn
shuōbié

shēn

ruò

máo
děng
nǎi
zhì
fèn
huì
shì


jiè

ruò
xiǎo
biàn
便
děng
shì

shuǐ
jiè

ruò

shēn
zhōng
suǒ
yǒu
nuǎn
děng
shì

huǒ
jiè

ruò
shàng
xíng
děng
fēng
shì

fēng
jiè


shì
ruò

xiāng


shuō

xiāng
wéi
yǒu

ruòshuō

xiāng
wéi
shēng


qiē


zhōng
jiè

shuō
yǒu

xiāng


dìng

yóu
xiàn
zài
fāng
biàn
便
shēng


fēng
yǒu
èr
zhǒng

wèi
héng
xiāng

yòu

héng
xiāng


héng
xiāng

zhě

wèi
yǒu
héng
xuán
zhuǎn
fēng


héng
xiāng

zhě

wèi
xuán
fēng

kōng
xíng
fēng

yòu
ān

míng


shuō
míng
kōng
jiè

kǒng


yòu
zhū
ān

héng
xiāng

zhě

wèi
shì
jiè
zhōng
jiān


héng
xiāng

zhě

wèi


chù
jiā
shì

míng

héng
xiāng

zhě

wèi


rán
guāng
míng
tiān
zhōng


héng
xiāng

zhě

wèi


chù

yòu
míng
ān


wèi

xiǎn

zēng

yīng
zhī

yòu
yóu

zhǐ


zhǒng

gōng
néng

ruò

xiāng

yuán
shí

huò
xiǎo


jiān


shēng

huòjiān
xiǎo

shēng

yóu

yīn
yuán
shī
shè
zhū

yǒu
zēng
yǒu
jiǎn


jīng
yán

ruò
jiān
jiān
shè
jìn
shè
fēi
jìn
shè
zhí
shòu
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

jiān
yún

wèi


jiān
shè
yún

wèi

zhǒng


yòu
jiān
zhě


jiè
jiān

shè
zhě
wèi

máo
děng
huò

kuài
děng

jìn
shè
yún

wèi
yǒu
zhí
shòu

zhí
shòu
yún

wèi

suǒ
shè

fēi
jìn
shè
yún

wèi

zhí
shòu


zhí
shòu
yún

wèi
wài
suǒ
shè

yòu
xīn
xīn
suǒ

suǒ
zhí
zhǒng

míng
jìn
shè
míng
zhí
shòuxiāng
wéi
míng
fēi
jìn
shè
míng
fēi
zhí
shòu

yòu
suí
zhú

shēn

míng
jìn
shè

zhí
shòu

qián
shuō


shì
shuǐ
děng
jiè


yīng
zhī

yòu


qiē


zhōng


qiē
shí

yǒu

qiē

zhǒng
jiè


shì
jiān
xiàn
jiàn
gān
xīn
děng

zuān

huǒ
shēng


shí
děng

ěr

yòu
tóng
tiě
jīn
yín
děng

huǒ
suǒ
shāo

xiāo
wéi
shuǐ

cóng
yuè
ài
zhū
shuǐ
biàn
便
liú
chū

yòu

shén
tōng
zhě

yóu
xīn
shēng
jiě


biàn


děng
chéng
jīn
yín
děng

yòu


yǒu
sān
zhǒng
liú
zhuǎn


zhě
cháng
yǎng

èr
zhě
děng
liú

sān
zhě

shú
shēng

cháng
yǎng
yǒu
èr
zhǒng


chù
biàn
mǎn
cháng
yǎng

èr
xiāng
zēng
shèng
cháng
yǎng

děng
liú
yǒu

zhǒng


cháng
yǎng
děng
liú

èr

shú
děng
liú

sān
biàn

děng
liúxìng
děng
liú


shú
shēng
yǒu
èr
zhǒngshú

shēng
míng

shú
shēng

èr
cóng

shú
shēng
míng

shú
shēng

yòu
zhū


lüè
shuō

liù
chù
zhuǎn

wèi
jiàn

chù


cáng
chùchù

gēn
suǒ

chù

gēn
chù

sān


suǒ
xíng
chùxīn
xīn
suǒ
pǐn
zhōng

yǒu
xīn
shí
sān
xīn
suǒwèi
zuò

děng

nǎi
zhì
xún

wéi
hòu
biān

qián
shuō

wèn

shì
zhū
xīn
suǒ
qiē
chù

xīn
shēng

qiē


qiē
shí

qiē
wèi
zuò

děng


wéi
hòu
biān
qiē
chù

xīn
shēng

qiē

fēi

qiē
shí
fēi

qiē


wèi

děng

huì
wéi
hòu
biān


wéi

shàn
fēi

qiē
chù

xīn
shēng
rán

qiē

fēi

qiē
shí
fēi

qiēwèi
xìn
děng


hài
wéi
hòu
biān


wéi

rǎn

fēi

qiē
chù

xīn
shēng
fēi

qiē

fēi

qiē
shí
fēi

qiēwèi
tān
děng


zhèng
zhī
wéi
hòu
biān
qiē
chù

xīn
shēng
fēi

qiē

fēi

qiē
shí
fēi

qiēwèi
è
zuò
děng


wéi
hòu
biāngēn

huài

jìng
jiè
xiàn
qián
néng
shēng
zuò

zhèng


ěr
shí
cóng

shí
nǎi

shēng

yún

gēn

huài

wèi
yǒu
èr
zhǒng
yīnmiè
huài


èr

léi
liè


yún

jìng
jiè
xiàn
qián

wèi
huò
yóu
suǒ

chù


huò
yóu

xìng


huò
yóu
fāng


huò
yóu
shí


huò
yóu
xiǎn
liǎo

xiǎn
liǎo


huò
yóu
quán
fēn


fēn


ruò

zhǒng
zhàng
suǒ

zhàng
ài

fēi

yuǎn

wèi


zhàng

yǐn
méi
zhàng

yìng
duó
zhàng

huàn
huò
zhàng


yuǎn
yǒu
èr
zhǒng

wèi
chù
suǒ

yuǎn

sǔn
jiǎn

yuǎn

yún

néng
shēng
zuò

zhèng


yóu

yīnyóuèr
yóu
niàn


sān
yóu
jìng
jièyóu
shùyún

yóuwèi
ruò

shì
chù
xīn
yǒu
ài
zhuó

xīnduō
zuò

shēng

yún

yóu
niàn


wèi
ruòshàn


xiāng


zuò
xiǎng

xīnduō
zuò

shēng

yún

yóu
jìng
jiè


wèi
ruò

jìng
jiè
huò

guǎng
广


huòzhèng
xiàn
zài
qián

xīnduō
zuò

shēng

yún

yóu
shùruò


jìng
jièchuànān


xīnduō
zuò

shēng

ruò


zhě

yīng


suǒ
yuán
jìng
wéi

zuò


qiē
shí
shēng

yòu
fēi

shí
shēn
yǒu
èr
shà

xiāng
suí

shēngzhǎn
zhuǎn

jiān
gēng

ér
shēng

yòu

shà


shí
shēn
shēng


cóng


jiān


shí
shēng

cóng


jiān
huò
shí
sǎn
luàn
huò
ěr
shí
shēng

huò

shí
shēn
zhōng
suí

shí
shēng

ruò

sǎn
luàn


dìng

shí
zhōng

èr
jué
dìng
xīn
shēng

yóu

xún
qiú
jué
dìng
èr

shí


fēn
bié
jìng
jiè

yòu
yóu
èr
zhǒng
yīn


huò
rǎn

huò
shàn

shēng

wèi
fēn
bié


yòu
xiān
suǒ
yǐnshí
zhōng
suǒ
yǒu
yóu
èr
zhǒng
yīn

zài

shí
zhě
wéi
yóu
xiān
suǒ
yǐn


suǒ

zhě


yóu
rǎn


shàn

shí

suǒ
yǐn


cóng


jiān

yǎn
děng
shí
zhōng

rǎn


shàn

shēng


yóu
fēn
biéfēn
bié


yóu

dào

shuō
yǎn
děng
shí
suí

shí
zhuǎn


jīng
yánxīn
ruò
zhòng
duō
xīn

yún

ānxīn


wèi
shì

yán
shuō

xīn
shà

fēi
shēng

shà


yún

shì

yán
shuō

xīn
shà


wèi

chù
wéi

zhǐjìng
jiè
shì

yǒu
ěr
suǒ
liǎo
bié
shēng

zǒng
ěr
suǒ
shí
míng

xīn
shà


yòu
xiāng

xiāng


shuō
míng
èr
niàn

xiāngyòu

shí
rén
yùn
sǎn
luàn
yuán

chuàn

jìng
shíděng
shēng

ěr
shí

shí
míng

ěr
duò
xīn

wéi
yuán
guò

jìng


shí

jiān
suǒ
shēng

shí

huò
xún
qiú
huò
jué
dìng

wéi
yīng
shuō
yuán
xiàn
zài
jìng

ruò


yuán

jìng
shēng

yòu
shí
néng
liǎo
bié
shì
zhī
zǒng
xiāngsuǒ
wèi
liǎo
bié
suǒ
liǎo
jìng
xiāng

néng
liǎo
bié
zhě
shuō
míng
zuò


xiāng
wéi
xiāng

yóu
chù
liǎo
biéshè
shòu
sǔn
hài

xiāng
wéi
xiāng

yóu
shòu
liǎo
biéyán
shuō
yīn
xiāng

yóu
xiǎng
liǎo
biéxié
zhèng

xiāng
wéi
xíng
yīn
xiāng

yóu

liǎo
bié

shì

shuō

zuò

děng

wéi
hòu
biān

míng
xīn
suǒ
yǒu

biàn

qiē
chù

qiē


qiē
shí

qiē
shēng

zuò

yún

wèi
xīn
huí
zhuǎn

chù
yún

wèi
sānshòu
yún

wèi
lǐng


xiǎng
yún

wèi
liǎo
xiàng


yún

wèi
xīn
zào
zuò


yún

wèishì

suí


xíng

yǒu
suǒ
zuò
xìng

shēng
jiě
yún

wèi

jué
dìng
shì

suí


xíng
yìn

suí
shùn
xìng

niàn
yún

wèi

chuàn

shì

suí


xíng
míng
liǎo


xìng

sān


yún

wèi

suǒ
guān
chá
shì

suí


xíng
shěn

suǒ

xīn

jìng
xìng

huì
yún

wèi


suǒ
guān
chá
shì

suí


xíng
jiǎn

zhū

xìng

huò
yóu


suǒ
yǐn

huò
yóusuǒ
yǐn

huò
yóu
fēi


fēisuǒ
yǐn
yòu
zuò

zuòwèi
yǐn
xīn
wéi


chù
zuòwèi
shòu
xiǎng

suǒ

wéi


shòu
zuòwèi
ài
shēng
suǒ

wéi


xiǎng
zuòwèi

suǒ
yuán
lìng
xīn


zhǒng
zhǒng
yán
shuō
wéizuòwèi


xún

shēn


děng
wéizuòwèi

qín
wéi


shēng
jiě
zuòwèi

suǒ
yuán
rén
chí
gōng

guò
shī
wéi


niàn
zuòwèi

jiǔ
yuǎn
suǒ

suǒ
zuò
suǒ
shuō

niàn
wéi


sān


zuòwèi
zhì
suǒ

wéi


huì
zuòwèi


lùn
suǒ
xíng
rǎn

qīng
jìng
suí
shùn
tuī
qiú
wéi

yún

jiàn

sān
shì

wèi
zhū
zhǒng
jiàn


yòu
yóu

guǒ
wèi

guǒ


ruò
zhū
guǒ


ruò

miè
xiāng
shì
guò


yǒu
yīn
wèi
shēng
xiāng
shì
wèi
lái


shēng
wèi
miè
xiāng
shì
xiàn
zài
yún

jiàn

shēng
lǎo
zhù

cháng
wèi


qiē
chù
shí
xiāng

zhōng

qiē
zhǒng

xiāng


xíng
jiàn


yóu
yǒu
yuánxiān
wèi
xiāng

shēng


jīn
zuì
chū
shēng

shì
míng
shēng
yǒu
wéi
xiāngbiàn

xìng

míng
lǎo
yǒu
wéi
xiāngèr
zhǒngxìng
biàn

xìng

èr
biàn
xìng
biàn

xìng

yóu
yǒu
xiāng

shēng
xìng
biàn

xìng

yóu
yǒu

xiāng

shēngbiàn
xìng
biàn

xìngshēng
shí
wéi
shēng

shà

suí
zhuǎn

míng
zhù
yǒu
wéi
xiāng

shēng
shà

hòu

shà


zhù

míng

cháng
yǒu
wéi
xiāng


shì

yuē
zhū

fēn
wèi
chà
bié

jiàn


xiāng
yòu
yǒu

yuán


yīn
yuán

èr
děng

jiān
yuán

sān
suǒ
yuán
yuán


zēng
shàng
yuán

yīn
yuán
zhě

wèi
zhǒng


děng

jiān
yuán
zhě

wèi
ruò

shí

jiān
zhū
shí
jué
dìng
shēng


shì

děng

jiān
yuán

suǒ
yuán
yuán
zhě

wèi
zhū
xīn
xīn
suǒ
suǒ
yuán
jìng
jiè

zēng
shàng
yuán
zhě

wèi
chú
zhǒng


suǒyǎn

zhù
bàn

wàng
yǎn
shí

suǒ

shí

ěr
yòu
shàn

shàn
xìng

néng

ài
fēi
ài
guǒ


shì
děng
lèi
míng
zēng
shàng
yuán

yòu
yóu
zhǒng


jiàn

yīn
yuán

yóu

xìng


děng

jiān
yuán

yóu
suǒ
yuán
jìng


suǒ
yuán
yuán

yóu
suǒ


zhù
bàn
děng


zēng
shàng
yuán


jīng
yán

zhū
yīn
zhū
yuán
néng
shēng
shí
zhě

yīn
yuán


zhǒng

yīn

yuán


wéi
shì
yuán

yòu

jīng
yán

shàn

shàn


zhě


chà
bié
yún


wèi
zhū
shàn

huò


zhǒng

yóu

zuìhuò

èr
zhǒng

wèi
shēng

shàn


fāng
biàn
便

huò

sān
zhǒng

wèi

xìng
shàn

xiāng
yīng
shàn

děng

shàn

huò


zhǒng

wèi
shùn

fēn
shàn

shùn
jiě
tuō
fēn
shàn

shùn
jué

fēn
shànlòu
shàn

huò


zhǒng

wèi
shī
xìng
shàn

jiè
xìng
shàn

xiū
xìng
shàn

ài
guǒ
shànguǒ
shàn

huò

liù
zhǒng

wèi
shàn

shòu
xiǎng
xíng
shí


miè

huò


zhǒng

wèi
niàn
zhù
suǒ
shè
shàn

zhèng
qín
suǒ
shè
shàn

shén

suǒ
shè
shàn

gēn
suǒ
shè
shàn


suǒ
shè
shàn

jué
zhī
suǒ
shè
shàn

dào
zhī
suǒ
shè
shàn

huò


zhǒng

wèi

yíng

zhǎng
wèn
xùn

jìng

suǒ
shè
shàn

zàn

miào
shuō
chèn
yáng
shí

suǒ
shè
shàn

gōng
chéng
bìng
zhě
suǒ
shè
shàn

jìng
shì
shī
cháng
suǒ
shè
shàn

suí
shàn
suǒ
shè
shàn

quàn
qǐng
suǒ
shè
shàn

huí
xiàng
suǒ
shè
shàn

xiū

liàng
suǒ
shè
shàn

huò

jiǔ
zhǒng

wèi
fāng
biàn
便

jiān
jiě
tuō
shēng
jìn
dào
suǒ
shè
shàn


ruǎn
zhōng
shàng
shì
chū
shì
dào
suǒ
shè
shàn

huò

shí
zhǒng

wèi
yǒu

shànshàn

wén
suǒ
shēng
shàn


suǒ
shēng
shànsuǒ
shè
shàn

fēi


fēisuǒ
shè
shàn

gēn
běn
juàn
zhǔ
suǒ
shè
shàn

shēng
wén
chéng
suǒ
shè
shàn


jué
chéng
suǒ
shè
shàn


chéng
suǒ
shè
shàn

yòu

shí
zhǒng

wèi

jiè

shàn

chū
èr
sān

jìng


shàn

kōng

biān
chù
shí

biān
chù


suǒ
yǒu
chù
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

shàn


lòu
suǒ
shè
shàn

yòu
yǒu
shí
zhǒng

wèi
shí
shàn

dào

yòu
yǒu
shí
zhǒng

wèi

xué
zhèng
jiàn
nǎi
zhì
zhèng
jiě
tuō
zhèng
zhì

yòu
yǒu
shí
zhǒng

wèi
néng
gǎn


shēng

zhuǎn
lún
wáng
shàn
dòng
shàn


shì
děng
lèi
zhū
shàn
chà
bié

lüè
shuō
shàn
yǒu
èr
zhǒng


wèi

ài
guǒ

shàn

liǎo
zhī
shì


guǒshàn

zhě

wèi

shàn

xiāng
wéi


néng
wéi
zhàng
ài

yóu
néng


ài
guǒ
zhèng
liǎo
zhī
shì

zhě
lüè
yǒu

zhǒng

wèi

shú
shēngfēn
wēigōng
qiǎo
chù

biàn
huà

ruò
zhū
gōng
qiǎo

dàn
wéiwéi
huó
mìng

fēi


xiǎng
fēi
wéi
jiǎngōng
qiǎo
chù

shì
rǎn


shì
gōng
qiǎo
chù

wēiěr

biàn
huà
yǒu
èr
zhǒng

wèi
shàn


yǎn
yǒu

zhǒng

wèi
néng
jiàn


huò

èr
zhǒng

wèi
cháng
yǎng
yǎn


shú
shēng
yǎn

huò

sān
zhǒng

wèi
ròu
yǎn
tiān
yǎn
huì
yǎn

huò


zhǒng

wèi
yǒu
shùn
yǎn


shùn
yǎn

héng
xiāng

yǎn


héng
xiāng

yǎn

héng
xiāng

zhě

wèi

jiè
yǎn

huò


zhǒng

wèi


suǒ
shè
yǎn

huò

liù
zhǒng

wèi

xiāng

yǎn


xiāng

yǎn

duān
yán
yǎn

chǒu
lòu
yǎn

yǒu
gòu
yǎn


gòu
yǎn

huò


zhǒng

wèi
yǒu
shí
yǎn


shí
yǎn

qiáng
yǎn
ruò
yǎn

shàn
shí
suǒ

yǎn


shàn
shí
suǒ

yǎnshí
suǒ

yǎn

huò


zhǒng

wèi

chù
yǎn

biàn
huà
yǎn

shàn


shú
shēng
yǎn


shàn


shú
shēng
yǎn

shí
suǒ
cháng
yǎng
yǎn

shuì
mián
cháng
yǎng
yǎn

fàn
xíng
cháng
yǎng
yǎn

dìng
suǒ
cháng
yǎng
yǎn

huò

jiǔ
zhǒng

wèi


yǎn

wèi

yǎn

zēng

yǎn

wèi
zēng

yǎnshī
yǎn

yīng
duàn
yǎn


yīng
duàn
yǎn


duàn
yǎn

fēi

duàn
yǎn

huò

shí
zhǒng
zhě


huò

shí

zhǒng

wèi
guò

yǎn

wèi
lái
yǎn

xiàn
zài
yǎn


yǎn
wài
yǎn


yǎn

yǎn

liè
yǎn
miào
yǎn

yuǎn
yǎn
jìn
yǎn


yǎn

shì

ěr
děng

ěr

shì
zhōng
chà
bié
zhě

wèi
zēng
sān
zēng


sān
zhǒng
ěr
zhě

wèi
ròu
suǒ
chán
ěr

tiān
ěr

shěn

ěr


zhǒng
ěr
zhě

wèi
héng
xiāng

ěr


héng
xiāng

ěr

gāo
tīng
ěr

fēi
gāo
tīng
ěr

sān
zhǒng

shé
zhě

wèi
guāng
jìng


guāng
jìng


bèi
sǔn


zhǒng

shé
zhě

wèi
héng
xiānghéng
xiāng


yǒu
shí

shí

sān
zhǒng
shēn
zhě

wèi

huì
chù

fēi

huì
chùqiē
biàn
zhū
gēn
suǒ
suí
zhúzhǒng
shēn
zhě

wèi
héng
xiānghéng
xiāng


yǒu

rán
guāngrán
guāng
huò


zhǒng


wèi
yóu
shí
huò

èr
zhǒng

wèi
duò
shī
shèduò
shī
shè


chū
wèi
liǎo
bié
míng
yán
zhě


hòu
wèi
yīng
ér


yòu
chū
wèi
shì
jiān


hòu
wèi
chū
shì
jiān


huò

sān
zhǒng

wèi
xīn

shí

huò


zhǒng

wèi
shàn

shàn

yǒu

huò


zhǒng
wèi

wèi
chà
bié


yīn
wèi

èr
guǒ
wèi

sān

wèiwèi


wèi

huò

liù
zhǒng

wèi
liù
shí
shēn

huò


zhǒng

wèi


shí
zhù

huò


zhǒng

wèi
zēng

chù

xiāng
yīng
yǒu
duì
chù

xiāng
yīng


dān
shì


chū

yǒu
ài
wèi


ài
wèi

shì
jiān

chū
shì
jiān

huò

jiǔ
zhǒng

wèi

jiǔ
yǒu
qíng


huò

shí
zhǒng
zhě


huò

shí

zhǒng

qián
shuō

huò

shí
èr
zhǒng


shí
èr
xīn

wèi

jiè
shàn
xīn

shàn
xīn

yǒuxīn

xīn


jiè
yǒu
sān
xīn
chú

shànjiè

ěr

chū
shì
jiān
xīn
yǒu
èr
zhǒng

wèi
xué


xué
huò


zhǒng


wèi
yóu
yǎn
suǒ
xínghuò

èr
zhǒng
wèi


wài


huò

sān
zhǒng

wèi
xiǎn

xíng

biǎo


huò


zhǒng

wèi
yǒu

guāng
míng
guāng
míng


zhèng

zhèng
guāng
míng
zhù


huò


zhǒng

wèi
yóu


chà
bié


huò

liù
zhǒng

wèi
jiàn

suǒ
shècáng
suǒ
shè


jìng
jiè
suǒ
shè


yǒu
qíng
shù


fēi
yǒu
qíng
shù


yǒu
jiàn
yǒu
duì


huò


zhǒng

wèi
yóu

zhǒng
shè
shòu
shì
chà
bié


huò


zhǒng

wèi


shì

shuōfēnèr
shānsān
yuán
lín
chí
zhǎo
děng
gōng
shì

chùliù
cǎi
huà
duàn


huò

jiǔ
zhǒng

wèi
ruò
guò


ruò
wèi
lái

ruò
xiàn
zài

ruò

ruò


ruò
liè
ruò
miào

ruò
yuǎn
ruò
jìn

huò

shí
zhǒng

wèi
shí
zhǒnghuò


zhǒng
shēng

wèi
yóu
ěr
suǒ
xínghuò

èr
zhǒng

wèi
liǎo

shēng


liǎo

shēng

huò

sān
zhǒng

wèi
yīn
shòu

zhǒng
shēng

yīn

shòu

zhǒng
shēng

yīn


zhǒng
shēng

huò


zhǒng

wèi
shàn

shàn

yǒu

huò


zhǒng

wèi
yóu


chà
bié


huò

liù
zhǒng


shòu
chí

sòng
shēng

èr
qǐng
wèn
shēng

sān
shuō

shēng


lùn

jué

shēng


zhǎn
zhuǎn
yán
jiào
ruò
fàn
ruò
chū
shēng

liù
xuān

shēng

huò


zhǒng

wèi
nán
shēng

shēng

xià
shēng
zhōng
shēng
shàng
shēng

niǎo
shòu
děng
shēng

fēng
lín
cóng
shēng

huò


zhǒng

wèi

shèng
yán
shēng


fēi
shèng
yán
shēng


fēi
shèng
yán
zhějiàn
yán
jiàn

jiàn
yán

jiàn

fēi
shèng
yán

èr

wén
yán
wén

wén
yán

wén

fēi
shèng
yán

sān

jué
yán
jué

jué
yán

jué

fēi
shèng
yánzhī
yán
zhī

zhī
yán

zhī

fēi
shèng
yán


shèng
yán
zhě


jiàn
yán
jiàn

jiàn
yán

jiàn
shèng
yán

èr
wén
yán
wén

wén
yán

wén
shèng
yán

sān
jué
yán
jué

jué
yán

jué
shèng
yán


zhī
yán
zhī

zhī
yán

zhī
shèng
yán

yòu
yǒu

zhǒng

wèi

shàn


dàoshàn


dào

huò

jiǔ
zhǒng

wèi
guò

wèi
lái
xiàn
zài

nǎi
zhì
ruò
yuǎn
ruò
jìn

huò

shí
zhǒng

wèi


suǒ
shè
shēngyún

xíng
shēng

èr


xíng
shēng

sān
xián
guǎn

xíng
shēng
xíng
shēng


nán

xíng
shēng

liù
luó

xíng
shēng


yāo
děng


xíng
shēng


gāng
děng


xíng
shēng

jiǔ
dōu
tán
děng


xíng
shēng

shí
pái
jiào
shēng
huò


zhǒng
xiāng

wèi
yóu

suǒ
xínghuò

èr
zhǒng

wèi


wài

huò

sān
zhǒng

wèi


chù
zhōng
xiāng

huò


zhǒng

wèi


xiāng


chén
xiāng

èrjiā
xiāng

sān
lóng
nǎo
xiāng


shè
xiāng

huò


zhǒng

wèi
gēn
xiāng
jīng
xiāng

xiāng
huā
xiāng
guǒ
xiāng

huò

liù
zhǒng

wèi
shí
xiāng
yǐn
xiāng

xiāng
zhuāng
yán

xiāng
chéng
xiāng
gōng
shì
xiāng

huò


zhǒng

wèi

xiāng

xiāngluó
xiāng
zhān
tán
xiāng
sān
xīn
xiāng
xūn
xiāng

xiāng

huò


zhǒng

wèi

shēng
xiāng

fēi

shēng
xiāng

héng

xiāng

fēi
héng

xiāng


xiāng
chún
xiāng

měng
xiāng
fēi
měng
xiāng

huò

jiǔ
zhǒng

wèi
guò

wèi
lái
xiàn
zài
děng

qián
shuō

huò

shí
zhǒng

wèi

xiāng
nán
xiāng


zhǐ
xiāng
èr
zhǐ
xiāng

tuò
xiāng

xiāng

zhī
suǐ
nóng
xuè
xiāng
ròu
xiāng


róu
xiāng


xiāng
huò


zhǒng
wèi

wèi
yóu
shé
suǒ
xínghuò

èr
zhǒng

wèi


wài

huò

sān
zhǒng

wèi


děng

qián
shuō

huò


zhǒng

wèi

mài
wèi

jīng
dào
wèi

xiǎo
mài
wèi


xià

wèi

huò


zhǒng

wèi
jiǔ
yǐn
wèi

fēi
jiǔ
yǐn
wèi

shū
cài
wèi

lín
guǒ
wèi

suǒ
shí
wèi

huò

liù
zhǒng

wèi
gān

děng

huò


zhǒng

wèi

wèi
yóu
wèi

wèi
gān
zhè
biàn
wèi

lào
wèi
yán
wèi
ròu
wèi

huò


zhǒng


xiāng
shuō

huò

jiǔ
zhǒngxiāng
shuō

huò

shí
zhǒng

wèi

jué
wèi


dàn
wèi


cháng
wèi


yǐn
wèi


shǔn
wèi


bào
gān
wèi

chōng

wèi

xiū

wèi

dàng

wèi

cháng

wèi

hòu

wèi
zhū
yào
wèi
huò


zhǒng
chù

wèi
yóu
shēn
suǒ
xínghuò

èr
zhǒng


xiāng
shuō

huò

sān
zhǒng

wèi


děng

huò


zhǒng

wèi

chù
nuò
chù

chù
róu
chù

huò


zhǒng

wèi


chà
bié

yòu
yǒu

zhǒng

wèi
wén
méng
fēng

shé
xiē
děng
chù

huò

liù
zhǒng

wèi
shēng
suǒ
zhì
shè
néng
zhì
shè

huò


zhǒng

wèi
jiān
biān
chù

liú
shī
湿
chù

nuǎn
chù
dòng
chù

tiào
duò
chù


àn
chù

shēn
biàn

chù

wèi
shī
湿
huá
děng

huò


zhǒng

wèi
shǒu
chù
chù

kuài
chù
chù

zhàng
chù
chù

dāo
chù
chù

lěng
chù
chù

nuǎn
chù
chù


chù
chù


chù
chù

huò

jiǔ
zhǒng


xiāng
shuō

huò

shí
zhǒng

wèi
shí
chù
yǐn
chù

chéng
chù

chù

zhuāng
yán

chù

chuáng
zuò
chù


chéng
tái
zhěn

fāng
zuò
chù


chù
nán
chù


èr
xiāng
shì
shòu
yòng
chù
lüè
shuō

jiè

ruò
jiǎ
ruò
shí
yǒu

shí

yún


wèi
xīn
suǒ
yǒu

yǒu

shí
sān

shǐ
cóng
zuò


nǎi
zhì
xún

wéi
hòu
biān


chù
suǒ
shè

yǒu
èr
zhǒng

wèi

suǒ
shè


sān


suǒ
xíngxiāng
yīng
xíng
yǒu
èr
shí

zhǒng

wèixiǎng
dìng

miè
jìn
dìng


xiǎng

shú

mìng
gēn

zhòng
tóng
fēn


shēng
xìng

shēng
lǎo
zhù

cháng

míng
shēn

shēn
wén
shēn

liú
zhuǎn

dìng

xiāng
yīng

shì

shí
fāng
shù
wéi
yǒu

shì

wèi

kōng

fēi

miè


miè

shàn

shàn

zhēn


dòng
xiǎng
shòu
miè


shì

wéi
guǎng
广

lüè
liù

ruò
liù
ruò

píng
děng
píng
děngjiè
huò


zhǒng

wèi
yóu

suǒ
xíng


huò

èr
zhǒng

wèi
jiǎ
suǒ
shè


fēi
jiǎ
suǒ
shè


huò

sān
zhǒng

wèi
yǒu
yǒu
wéi

wéi

huò


zhǒng

wèi
yǒu

jiǎ
suǒ
shè
xīn
suǒ
yǒu
suǒ
shè

xiāng
yīng
jiǎ
suǒ
shè

wéi
jiǎ
fēi
jiǎ
suǒ
shè


huò


zhǒng

wèi

xīn
suǒ


xīn

xiāng
yīng
xíng

shànwéi

huò

liù
zhǒng

wèi
shòu
xiǎng

xiāng
yīng
xíng


xiāng
yīng
xíngwéi

huò


zhǒng

wèi
shòu
xiǎng


rǎn


rǎn
wéi

huò


zhǒng

wèi
shàn

shàn


shòu
xiǎng
xíng


wéi

huò

jiǔ
zhǒng

wèi
yóu
guò

wèi
lái
děng
chà
bié

huò

shí
zhǒng

wèi
yóu
shí
zhǒngsuí
zhú
shēng


èr
lǐng
suǒ
yuán


sān

suǒ
yuán
xiāng
suǒ
yuán
zào
zuò

zhū

fēn
wèi
chà
bié


liù

zhàng
àicháng

cháng
fēi
jiǔ
cháng

diān
dǎo


shí


fēi
shòu
shòu
shì

ruò

ruò
wài
liù
chù
suǒ
shè


chà
bié
fēn
bié
yǒu
liù
bǎi
liù
shíguān
zhòng


guān
ér

shè


míng
wéi
yǎn

shù
shù


shēng
zhì
néng
wén


míng
wéi
ěr

shù
yóu


néng
xiù
zhū
xiāng


míng
wéi


néng
chú

léi
shù

yán
lùn
biǎo
zhāng

zhào


míng
wéi
shé
zhū
gēn
suǒ
suí
zhōu
biàn
míng
wéi
shēncháng

yíng
shì
cáng


zhí
wéi

yǒu

wéi

suǒ
suǒ
yòu
zhū
shì
jiānjiǎ

zhǒng
zhǒng
míng
xiǎng

wèi
zhī
yǒu
qíng

rén

mìng
zhě
shēng
zhě

shēng


tóng
děng


míng
wéi


shù

shì
xiàn
zài

fāng
suǒ
zhì
liàng

zēng


míng
wéi


shù
xuān
shù
xiè
suí
zēng

lùn


míng
wéi
shēng


zhì
qián
xíng

suí
fēng
zhuǎn


míng
wéi
xiāngshé
cháng

zhāo
míng
wéi
wèi

shù

wéi
shēn
zhī
suǒ
zhèngmíng
wéi
chù
biàn
néng
rén
chí
wéi

jìng
xìng

míng
wéishì
děng
lèi
zhū

chà
bié
yīng
zhī


zhōng
zhòng
shuō

tuō
nán
yuē


xìng

suǒ

suǒ
yuán
zhù
bàn

yóu


zhǒng
mén
zhū
xīn
chà
bié
zhuǎn


zhōng
xiǎn
yóu


liù
shí
shēn
chà
bié
zhuǎn

wèi

xìng


suǒsuǒ
yuán


zhù
bàn
yòu

yīng
zhī
yùn
shàn
qiǎo
shè

jiè
shàn
qiǎo
shè

chù
shàn
qiǎo
shè

yuán

shàn
qiǎo
shè

chù
fēi
chù
shàn
qiǎo
shè

gēn
shàn
qiǎo
shè

yòu

yīng
zhī
zhū


yán
jiǔ
shì
suǒ
shè

yún

jiǔ
shì


yǒu
qíng
shì

èr
shòu
yòng
shì

sān
shēng

shì


ān
zhù
shì


rǎn
jìng
shì

liù
chà
bié
shì


shuō
zhě
shì


suǒ
shuō
shì

jiǔ
zhòng
huì
shì

yǒu
qíng
shì
zhě
wèi


yùn

shòu
yòng
shì
zhě
wèi
shí
èr
chù

shēng

shì
zhě
wèi
shí
èr
fēn
shì

yuán


yuán
shēng

ān
zhù
shì
zhě
wèi

shí

rǎn
jìng
shì
zhě
wèi

shèng


chà
bié
shì
zhě
wèi

liàng
jiè

shuō
zhě
shì
zhě
wèi


suǒ
shuō
shì
zhě
wèi

niàn
zhù
děng


fēn


zhòng
huì
shì
zhě
suǒ
wèi

zhòng


shà


zhòng

èr

luó
mén
zhòng

sān
cháng
zhě
zhòng


shā
mén
zhòng
tiān
wáng
zhòng

liù
sān
shí
sān
tiān
zhòng


yàn

tiān
zhòng


fàn
tiān
zhòng

yòu

tuō
nán
yuēxiāng
yīng
pǐn
shì
xiāng


yuán

shàn
děng
chà
bié
mén
qiǎo
biàn
便
shì
wéi
hòu

未经允许不得转载:瑜伽师地论读诵网 » 注音

佛经 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |咒语大全 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |