当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第1卷(注音)

  • 编辑:辰锟 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第1卷(注音)shī

lùnjuàn

 

běn

fēn
zhōng

shí
shēn
xiāng
yīng
 

yúnshī


wèi
shí
děng
shí


 


tuō
nán
yuē

 


shí
xiāng
yīng

yǒu
xún

děng
sān

 

sānfēi
yǒu
xīn

xīn


 

wén

xiū
suǒ


shì

sān
chéng

 

yǒu
shì
míng
shí
zhě

shí
shēn
xiāng
yīng


èr
zhěsān
zhě
yǒu
xún
yǒu
zhě

xún
wéi
zhě

xún
liù
zhě
sān


duōzhě
fēi
sān


duōzhě
yǒu
xīn


jiǔ
zhě

xīn


shí
zhě
wén
suǒ
chéng


shí

zhě

suǒ
chéng


shí
èr
zhě
xiū
suǒ
chéng


shí
sān
zhě
shēng
wén


shí

zhě

jué


shí

zhě
shí
liù
zhě
yǒu
shí

zhě


shì
lüè
shuō
shí


míng
wéi


shī

yún


shí
shēn
xiāng
yīng


wèi

shí
shēn

xìng


suǒ


suǒ
yuán


zhù
bàn

zuòshì
zǒng
míng

shí
shēn
xiāng
yīngděng
míng
wéi

shí
shēn


suǒ
wèi
yǎn
shí
ěr
shí


shí
shé
shí
shēn
shí

yún

yǎn
shí

xìng

wèi

yǎn
liǎo
biésuǒ

zhě


yǒu

wèi
yǎn

děng

jiān

wèi


zhǒng


wèiqiē
zhǒng


zhí
shòu
suǒshú
suǒ
shè
ā
lài

shí


shì
lüè
shuō
èr
zhǒng
suǒ


wèi

fēi


yǎn
shì


fēi


yǎn
wèi


zhǒng
suǒ
zào

yǎn
shí
suǒ

jìngjiàn
yǒu
duì


wèi
yǎn
shí

jiān
guò

shí


qiē
zhǒng

shí

wèi

shǐ
shí
lái

zhuó

lùn

xūn

wéi
yīn

suǒ
shēng

qiē
zhǒng


shú
shí


suǒ
yuán
zhě


wèi


yǒu
jiàn
yǒu
duìduō
zhǒng

lüè
shuō
yǒu
sān

wèi
xiǎn

xíng

biǎo


xiǎn

zhě

wèi
qīng
huáng
chì
bái

guāng
yǐng
míng
ān

yún
yān
chénkōng

xiǎn


xíng

zhě

wèi
cháng
duǎn
fāng
yuánzhèng

zhèng
gāo
xià


biǎo

zhě

wèi

shè

shēn

xíng
zhù
zuòshì
děng


yòu
xiǎn

zhě

wèi
ruò

xiǎn
liǎo
yǎn
shí
suǒ
xíng

xíng

zhě

wèi
ruòcháng
duǎn
děng
fēn
bié
xiāng

biǎo

zhě

wèi

shēng
miè
xiāng


yóu
biàn

yīn

xiān
shēng
chù


zhòng
shēng
zhuǎn


chù

huò

jiān
huò
yǒu
jiān

huò
jìn
huò
yuǎn
chà
bié
shēng

huòchù
biàn

shēng

shì
míng
biǎo


yòu
xiǎn

zhě

wèi
guāng
míng
děng
chà
bié

xíng

zhě

wèi
cháng
duǎn
děng


chà
bié

biǎo

zhě

wèi

yòng
wéi

zhuǎn
dòng
chà
bié


shì

qiē
xiǎn
xíng
biǎo


shì
yǎn
suǒ
xíng

yǎn
jìng
jiè

yǎn
shí
suǒ
xíng

yǎn
shí
jìng
jiè

yǎn
shí
suǒ
yuán


shí
suǒ
xíng


shí
jìng
jiè


shí
suǒ
yuán

míng
zhī
chà
bié

yòu
yǒu
sān
zhǒng

wèi
ruò
hǎo
xiǎn


ruò
è
xiǎn


ruò


xiǎn
xiǎn
xiàn


zhù
bàn
zhě

wèi


yǒu
xiāng
yīng
zhū
xīn
suǒ
yǒu


suǒ
wèi

zuò

chù
shòu
xiǎng
yǎn
shí

yǒu
xiāng
yīng
zhū
xīn
suǒ
yǒuyòu

zhū

tóng

suǒ
yuán

fēi

xíng
xiāng


yǒu
xiāng
yīng


ér
zhuǎn

yòu


qiē


cóng

zhǒng

ér
shēng


zuò

zhě

dāng
zhī
yǒu
liù
zhǒng

wèi
wéi
liǎo
bié

jìng
suǒ
yuán

shì
míng
chū


wéi
liǎo
bié

xiāng

wéi
liǎo
bié
xiàn
zài

wéi

shà

liǎo
bié


yǒu
èr


wèi
suí

shí
zhuǎn

suí
shàn
rǎn
zhuǎn

suí


zhuǎn

yòu

néng

ài
fēi
ài
guǒ

shì

liù

yún

ěr
shí

xìng

wèi

ěr
liǎo
bié
shēng


suǒ

zhě

yǒu


wèi
ěr

děng

jiān


wèi


zhǒngwèi

qiē
zhǒng

ā
lài

shí

ěr
wèi


zhǒng
suǒ
zào

ěr
shí
suǒ

jìngjiàn
yǒu
duìzhǒng


qián
fēn
bié


suǒ
yuán
zhě
wèi
shēng


jiàn
yǒu
duìduō
zhǒng


luó
bèi
shēng

xiǎo

shēng


shēng

shēng
zhū
yīn

shēng

pái

jiào
shēng

shēng
nán
shēng

fēng
lín
děng
shēng

míng
liǎo
shēng

míng
liǎo
shēng

yǒu

shēng


shēng

xià
zhōng
shàng
shēng

jiāng

děng
shēng

dǒu
zhèng
xuān

shēng

shòu
chí
yǎn
shuō
shēng

lùn

jué

shēng


shì
děng
lèi
yǒu
zhòng
duō
shēng


lüè
sān
zhǒng

wèi
yīn
zhí
shòu

zhǒng
shēng

yīn

zhí
shòu

zhǒng
shēng

yīn
zhí
shòu

zhí
shòu

zhǒng
shēng

chū
wéi

yuán
shēng


wéi
wài
yuán
shēng

hòu

wài
yuán
shēngsān
zhǒng

wèi


shēng
shēng


xiāng
wéi
shēng

yòu

shēng
zhě

wèi
míng
yīn

hǒu

biǎo
zhāng

děng
chà
bié
zhī
míng

shì
ěr
suǒ
xíng

ěr
jìng
jiè

ěr
shí
suǒ
xíng

ěr
shí
jìng
jiè

ěr
shí
suǒ
yuán


shí
suǒ
xíng


shí
jìng
jiè


shí
suǒ
yuán

zhù
bànyǎn
shí
yīng
zhī
yún


shí

xìng


wèi


liǎo
bié
xiāng


suǒ

zhě


yǒu


wèi


děng

jiān


wèi


zhǒngwèi

qiē
zhǒng

ā
lài

shí


wèi


zhǒng
suǒ
zào


shí
suǒ

jìngjiàn
yǒu
duìzhǒng


qián
fēn
bié


suǒ
yuán
zhě
wèi
xiāng


jiàn
yǒu
duìduō
zhǒng

wèi
hǎo
xiāng
è
xiāng
píng
děng
xiāng


suǒ
xiù
zhī

gēn
jīng
huá

guǒ
shí
zhī
xiāng


shì
děng
lèi
yǒu
zhòng
duō
xiāng

yòu
xiāng
zhě

wèi

suǒ
wén


suǒsuǒ
xiù
děng
chà
bié
zhī
míng

shì

suǒ
xíng


jìng
jiè


shí
suǒ
xíng


shí
jìng
jiè


shí
suǒ
yuán


shí
suǒ
xíng


shí
jìng
jiè


shí
suǒ
yuán

zhù
bànqián
yīng
zhī
yún

shé
shí

xìng

wèi

shé
liǎo
bié
wèi


suǒ

zhě


yǒu


wèi
shé

děng

jiān


wèi


zhǒngwèi

qiē
zhǒng

ā
lài

shí

shé
wèi


zhǒng
suǒ
zào

shé
shí
suǒ

jìngjiàn
yǒu
duìzhǒng


qián
fēn
bié


suǒ
yuán
zhě
wèi
wèi


jiàn
yǒu
duìduō
zhǒng

wèi


xīn
gān
jiǎn
dànruò
shè
chù
suǒ
shé
suǒ
cháng

yòu
wèi
zhě

wèi
yīng
cháng
yīng
tūn
yīng
dàn

yīng
yǐn
yīng
shì
yīng
shǔn
yīng
shòu
yòng


shì
děng
chà
bié
zhī
míng

shì
shé
suǒ
xíng

shé
jìng
jiè

shé
shí
suǒ
xíng

shé
shí
jìng
jiè

shé
shí
suǒ
yuán


shí
suǒ
xíng


shí
jìng
jiè


shí
suǒ
yuán

zhù
bànqián
yīng
zhī
yún

shēn
shí

xìng

wèi

shēn
liǎo
bié
chù


suǒ

zhě


yǒu


wèi
shēn

děng

jiān


wèi


zhǒngwèi

qiē
zhǒng

ā
lài

shí

shēn
wèi


zhǒng
suǒ
zào

shēn
shí
suǒ

jìngjiàn
yǒu
duìzhǒng


qián
fēn
bié


suǒ
yuán
zhě

wèi
chù


jiàn
yǒu
duìduō
zhǒng

wèi

shuǐ
huǒ
fēng

qīng
xìng
zhòng
xìng
huá
xìng

xìng

lěng


bǎo


liè
huǎn

bìng
lǎo

yáng

mèn
zhān


ruǎn
qiè
yǒng


shì
děng
lèi
yǒu
zhòng
duō
chùsān
zhǒng

wèi
hǎo
chù
è
chù

shè
chù
suǒ
chù

shēn
suǒ
chù

yòu
chù
zhě

wèi
suǒ

suǒ
chù

ruò
yìng
ruò
ruǎn
ruò
dòng
ruò
nuǎn


shì
děng
chà
bié
zhī
míng

shì
shēn
suǒ
xíng

shēn
jìng
jiè

shēn
shí
suǒ
xíng

shēn
shí
jìng
jiè

shēn
shí
suǒ
yuán


shí
suǒ
xíng


shí
jìng
jiè


shí
suǒ
yuán

zhù
bànqián
yīng
zhīsuī
yǎn

huài


xiàn
zài
qián

néng
shēng
zuò


ruò

zhèng


suǒ
shēng
yǎn
shíshēng

yào
yǎn

huài


xiàn
zài
qián

néng
shēng
zuò


zhèng

xiàn


suǒ
shēng
yǎn
shí

fāng
nǎi

shēng


yǎn
shí
shēng

nǎi
zhì
shēn
shí
yīng
zhī

ěr


yóu
yǎn
shí
shēng

sān
xīn
wèi

ěr
xīn

xún
qiú
xīn

jué
dìng
xīn

chū
shì
yǎn
shí

èr
zài

shí

jué
dìng
xīn
hòu

fāng
yǒu
rǎn
jìng


hòu
nǎi
yǒu
děng
liú
yǎn
shí

shàn

shàn
zhuǎn

ér


yóu

fēn
bié


nǎi
zhì

jìng

jīng
ěr
suǒ
shí

yǎn

èr
shí

huò
shàn
huò
rǎn
xiāng

ér
zhuǎn


yǎn
shí
shēng

nǎi
zhì
shēn
shí

yīng
zhī

ěr


yīng
guān

shí
suǒwǎng

fāng
zhě
suǒ
chéng

suǒ
yuán

suǒ
wéi
shì

zhù
bàn

tóng

gōng
néng


yǒu
chà
bié

yīng
guān

shí
suǒ
jiā
zhě
jiā

suǒ
yuán

suǒ
shòu
yòng

zhù
bàn


shǐ
使
děngzuò
yòng

 

běn

fēn
zhōngèr
zhīshuō

shí
shēn
xiāng
yīng


yúnxiāng
yīng
zhī

wèi

xìngsuǒ
suǒ
yuánzhù
bànzuòyúnxìng

wèi
xīn

shí

xīn
wèi

qiē
zhǒng

suǒ
suí

zhǐ
xìng

suǒ
suízhǐ
xìng


néng
zhí
shòu


shú
suǒ
shè
ā
lài

shí


wèi
héng
xíng


liù
shí
shēn

jiān
miè


shí
wèi
xiàn
qián
liǎo
bié
suǒ
yuán
jìng
jiè


suǒ

zhě

děng

jiān


wèi


zhǒngwèi

qián
shuō

qiē
zhǒng

ā
lài

shí


suǒ
yuán
zhě

wèi

qiēsuǒ
yīng

ruò

gòng
zhě
suǒ
yuán


shòu
xiǎng
xíng
yùn

wéi


jiàn

duì


liù

chù


qiē
zhǒngzhù
bàn
zhě

wèi
zuò

chù
shòu
xiǎngshēng
jiě
niàn
sān


huì

xìn
cán
kuì

tān

tián

chī

jīng
jìn
qīng
ān

fàng

shè

hài

tān
huì

míng
màn
jiàn


fèn
忿
hèn

nǎo

qiān
kuáng
chǎn
jiāo
hài


cán

kuì

hūn
shěn
diàoxìn
xiè
dài
fàng


xié

xié
shēng
jiě
wàng
niàn
sǎn
luàn

zhèng
zhī

è
zuò
shuì
mián
xúnshì
děng
bèi


yǒu
xiāng
yīng
xīn
suǒ
yǒu


shì
míng
zhù
bàn

tóng

suǒ
yuán
fēi
tóng

xíng
xiāng


shí

yǒuér
zhuǎnzhǒng

suǒ
shēng

gēng

xiāng
yīng

yǒu
xíng
xiāng

yǒu
suǒ
yuán

yǒu
suǒzuò

zhě

wèi
néng
liǎo
bié

jìng
suǒ
yuán

shì
míng
chūnéng
liǎo
bié

xiāng
gòng
xiāng


néng
liǎo
bié

lái
jīn
shì


shà

liǎo
bié

huò
xiāng

liǎo
bié


wéi
zhuǎn
suí
zhuǎn

jìng

jìng

qiē
néng

ài
fēi
ài
guǒ


néng
yǐn

shí
shēn

yòu
néng
wéi
yīn


děng
liú
shí
shēn

yòu
zhū

shí
wàng

shí
shēn

yǒu
shēng
zuò


wèi
fēn
bié
suǒ
yuán

shěn

suǒ
yuán

ruò
zùi
ruò
kuáng

ruò
mèng
ruò
jué

ruò
mèn
ruò
xǐng

ruò
néng


shēn
ruò
néng


ruò


tuì
退

ruò
duàn
shàn
gēn
ruò

shàn
gēn

ruò

ruò
shēng
děng
yún

fēn
bié
suǒ
yuán

yóu

zhǒng
fēn
bié

wèi
yǒu
xiāng
fēn
bié


xiāng
fēn
bié

rén
yùn
fēn
bié


xún
qiú
fēn
bié


chá
fēn
bié

rǎn

fēn
bié


rǎn

fēn
bié

yǒu
xiāng
fēn
bié
zhě

wèi

xiān
suǒ
shòu

zhū
gēn
chéng
jiù

shàn
míng
yán
zhě
suǒ

fēn
bié


xiāng
fēn
bié
zhě

wèi
suí
xiān
suǒ
yǐn


yīng
ér
děng

shàn
míng
yán
zhě
suǒ
yǒu
fēn
bié

rén
yùn
fēn
bié
zhě

wèi

xiàn
qián
jìng
jiè

suí
jìng
shì

rén
yùn
ér
zhuǎn
suǒ
yǒu
fēn
bié

xún
qiú
fēn
bié
zhě

wèi

zhū

guān
chá
xún
qiú
suǒ

fēn
bié


chá
fēn
bié
zhě

wèi


suǒ
xún
qiú

suǒ
guān
chá


chá
ān

suǒ

fēn
bié

rǎn

fēn
bié
zhě

wèi

guò


liàn

xíng


wèi
láixíng


xiàn
zài
zhí
zhuó

xíng

suǒ
yǒu
fēn
bié

ruò

fēn
bié

ruò
huì
fēn
bié

ruò
hài
fēn
bié

huò
suí


fán
nǎo
suí
fán
nǎo
xiāng
yīng

suǒ

fēn
bié


rǎn

fēn
bié
zhě

ruò
shàn
ruòwèi
chū

fēn
bié


huì
fēn
bié


hài
fēn
bié

huò
suí


xìn
děng
shàn

xiāng
yīng

huò
wēi


gōng
qiǎo
chù


zhū
biàn
huà
suǒ
yǒu
fēn
bié


shì
děng
lèi
míng
fēn
bié
suǒ
yuán

yún

shěn

suǒ
yuán

wèi


suǒ
yǐn
suǒ
yǐn

fēi


fēisuǒ
yǐnsuǒ
yǐn
zhě

wèi

zēng

fēi
zhēn
shí
yǒudiān
dǎo

wèi


cháng
cháng
dǎo
dǎojìng
jìng
dǎo

dǎosǔn
jiǎn
zhū
zhēn
shí
yǒu


zhū
xié
jiàn

wèi

shī

děng
zhū
xié
jiàn
xíng

huò

zhù
zhì


shí
liǎo
zhī
zhū
suǒ
zhī
shì

huò
shàn
qīng
jìng
chū
shì
jiān
zhì


shí
jué
zhī
suǒ
zhī
zhūshì
míng
wéi


suǒ
yǐnxiāng
wéi
dāng
zhīsuǒ
yǐn

fēi


fēisuǒ
yǐn
zhě

wèihuì
shěn
chá
zhūshì
míng
wéi
shěn

suǒ
yuán

yún

zùi

wèi
yóu

zhǐ
xìng
léi
liè


huò


yǐn


huò

shù
yǐn


huò
guò
liàng
yǐn


biàn
便
zhì
zùi
luàn

yún

kuáng

wèi
yóu
xiān

suǒ
yǐn

huò
yóu
zhū
jiè
cuò
luàn

huò
yóu
jīng

shī
zhì

huò
yóu

chùhuò
yóu
guǐ
mèi
suǒ
zhuó

ér

diān
kuáng

yún

mèng

wèi
yóu

zhǐ
xìng
léi
liè

huò
yóu

juàn
guò
shī

huò
yóu
shí
suǒ
chén
zhòng

huò
yóu

ān
xiāng
zuò


weí

huò
yóu
xiū


qiē
shì


huò
yóu
chuàn

shuì
mián

huò
yóu

suǒ
yǐnyóu
yáo
shàn

huò
yóu
míng
zhòu

huò
yóu

yào

huò
yóu
wēi
shén

ér

hūn
mèng

yún

jué

wèi
shuì
zēng
zhě

shēng
yǒu
suǒ
zuò
zhě
yào

shuì


huò

suǒ
yǐn
cóng
mèng
ér
jué

yún

mèn

wèi
yóu
fēng

luàn


huò
yóu
chuíhuò
yóu
xièguò
liàng
zhuǎn


chū
xuè

huò
yóu

qín
láo
ér
zhì
mèn
jué
yún

xǐng

wèi

mèn

ér

chū

yúnshēn
wèi
yóu

shēn


zhì
qián
xíng
shēnggōng
yòng
suí
shùn
gōng
yòng
wéi
xiān

shēn


fēng
zhuǎn


cóngshēnyún
wèi
suí
shùn


gēn
chéng
jiù


cóng

huò

suí
shùn
jiào
huì


yuǎn


zhàng


fāng
biàn
便
zhèng
xiū


dǎo

weí


fāng
néng


yúntuì
退

wèi
xìng
ruǎn
gēn


xīn
xiū
shàn
pǐn
zhě

shù
shù

weí

xíng
zhuàng
xiāng


shòu
xíng
shùn
tuì
退fán
nǎo
suǒ
zhàng


è
yǒu
suǒ
shè


cóng


tuì
退
yún

duàn
shàn
gēn

wèi

gēn
zhě

chéng
jiù
shàng
pǐn
zhū
è


xiàn
xíng
suí
shùn

è
yǒuxié
jiàn
chán

zhòng
yuán
mǎn
dào
jīu
jìng

qiē
è
xiàn
xíng
zhōng


wèiāi
mǐn


néng
duàn
shàn
gēn


zhōng
zhǒng


míng
shàn
gēn


tān
tián
děng

míng
shàn
gēn

dàn
yóu
ān

xiàn
xíng
shàn
gēn

xiāng
wéi
xiāng

míng
duàn
shàn
gēn

fēi
yóu
yǒng


zhǒngyún


shàn
gēn

wèi
yóu
xìng

gēn


jiàn
qīn
péng
yǒu
xiū

shàn
zhàng

wén
zhèngyīn
shēng
yóu

zhèng
jué
dìng


huán

shàn
gēn
yúnwèi
yóu
shòu
寿
liàng


ér
biàn
便
zhì
sān
zhǒng

wèi
shòu
寿
jìnjìn

píng
děng


dāng
zhī

shì
shí
fēi
shí


huò
yóu
shàn
xīn
huò

shàn
xīn
huò


xīn
yún

shòu
寿
jìnyóu

yǒu

suí
gǎn
shòu
寿
liàng
mǎn
jìn
míng
shí

yún


jìnyóu

yǒuquèyún
píng
děng
shì
zūn
shuō
jiǔ
yīn
jiǔ
yuán

wèi
jìn
shòu
寿
liàng
érděng
wéi
jiǔ

wèi
shí


liàng

shí
suǒ
xiāo

shí

shēng
érshú
ér
chí
zhī


jìn

yào


zhī


ruò
sǔn
ruò


fēi
shí
fēi
liàng
xíng
fēi
fàn
xíng


míng
fēi
shí

yún

shàn
xīn


yóu

yǒu

jiāng
mìng
zhōng
shíxiān
shí
suǒ

shàn


huò

yóu

lìng


niàn

yóu

yīn
yuán

ěr
shí
xìn
děng
shàn

xiàn
xíng

xīn

nǎi
zhì

xiǎng
xiàn
xíng

ruò

xiǎng
xíng
shí

shàn
xīn

shè
wéi
zhù


xīn

suǒ

zhě
ěr
shí


zēng

shàn


néng

néng
lìng


niàn
yún


shàn
xīn


yóu

yǒu

mìng
jiāng

zhōngxiān
shí
chuàn

è


huò

yóu

lìng


niàněr
shí
tān
tián
děng

zhū

shàn

xiàn
xíng

xīn

nǎi
zhì


děng
xiǎng
xiàn
xíng


qián
shàn
shuō

yòu
shàn
xīn

shí
ān

ér


jiāng

zhōng
shíshòushēn

è
xīn

shí

nǎo
ér


jiāng
mìng
zhōng
shí

zhòng

shòushēn

yòu
shàn
xīn

zhě
jiàn

luàn

xiāng


shàn
xīn

zhě
jiàn
luàn

xiāng
yúnxīnwèi
xíng
shàn

shàn
zhě
huò

xíng
zhě

jiāng
mìng
zhōng
shí


néng
lìng


ěr
shí
fēi
shàn
xīn
fēi

shàn
xīnfēi
ānfēi

nǎo

yòu
xíng
shàn

shànluó
jiāng
mìng
zhōng
shí

huò

rán

xiān
suǒ

shànshàn

huò

lìng
ěr
shí

duō
zēng


zuì
qiáng
zhě


xīn
piānjiē
wàng

ruò

píng
děng
zēng
chuàn

zhěěr
shí

suí
chū


huò

lìng


wéi


shèxīněr
shí
yóu
èr
zhǒng
yīn
zēng
shàng


ér
biàn
便
mìng
zhōng

wèi

zhuó

lùn
yīn
zēng
shàngjìng

jìng

yīn
zēng
shàng


shòu
jìn
xiān

suǒ
yǐn
guǒ


ruò
xíng

shàn

zhě

dāng

ěr
shí

shòu
xiān
suǒ
zuò
zhū

shàn

suǒ


ài
guǒ
zhī
qián
xiāng

yóu

mèng
zhōng
jiàn

liàng
zhǒng
biàn
guài

xiāngxiāngfàn
shuō

ruò
yǒu
xiān
zuò
è

shànzēng
cháng
ěr
shí


hòu
fēn
huò
shān
shān
fēng
yǐng
děng
xuán

biàn
dāng
zhī

shìluó
cóng
míng

ān

ruò
xiān
shòu
jìn

shàn

guǒ
ér
xiū
shàn
zhě

shàng
xiāng
wéi

dāng
zhī

shìluó
cóng
ān

míng


zhōng
chà
bié
zhě

jiāng
mìng
zhōng
shí

yóu

mèng
zhōng
jiàn

liàng
zhǒng
fēi
biàn
guài
xiāng
shēng

ruò
zuò
shàng
pǐn

shàn

zhě


yóu
jiàn

biàn
guài
xiāng


liú
hàn
máo
shù
shǒu

fēn
luàn
suì
shī
biàn
便
huì

mén


kōng
fān
jīng

ěr
shí
yǒu

shì
děng
biàn
guài
xiāng
shēng

ruò
zào
zhōng
pǐn

shàn

zhěěr
shí
biàn
guài
zhī
xiāng
huò
yǒu
huò


shè
yǒuyòu
zhū
zhòng
shēng
jiāng
mìng
zhōng
shí

nǎi
zhì
wèi
dào
hūn
mèi
xiǎng
wèi

cháng
shí
suǒ


ài
xiàn
xíng

yóuwèi

dāng


biàn
便
ài

shēn

yóu

jiàn

zhōng
yǒu
shēng
bào

ruò

liú
guǒ


lái
guǒ

ěr
shí

ài


xiàn
xíng

rán


liú


lái
guǒ
ài
yóu
zhì
huì

shù
shù
tuī
qiú
zhì
ér

zhuó

yóu
zhuàng
zhàng


léi
liè
zhě
gòng
xiāng
jué

néng
zhì

zhī

dāng
zhī

zhōng
dào


ěr

ruò

huán
guǒ

ěr
shí

ài


xiàn
xíng

yòu
jiě
zhī
jié

chú
tiān

luò
jiā

suǒ

shēng
chù

qiē
jiē
yǒuèr
zhǒng


zhòng
èr
qīng

zhòng
wèi
zuò
è

zhě

qīng
wèi
zuò
shàn

zhě

běi


zhōu

qiē
jiē
qīng

yòu

jiè
méi
shí
jiē

zhū
gēn


jiè
méi
shí
suí
suǒ
yǒu
gēn
huò
yòu
qīng
jìng
jiě
tuō

zhě

míng
diào
shànqīng
jìng

jiě
tuō

zhě

míng

diào
shàn


yòu
jiāng
zhōng
shí

zuò
è

zhě

shí

suǒ

cóng
shàng
fēn
shè


cóng
shàng
fēn
lěng
chù
suí
jiàn
shè
nǎi
zhì
xīn
chù

zào
shàn

zhě

shí

suǒ

cóng
xià
fēn
shè


cóng
xià
fēn
lěng
chù
suí
jiàn
shè
nǎi
zhì
xīn
chù

dāng
zhī
hòu
shí
wéi
xīn
chù
shè

cóng

lěng
chù
biàn
mǎn
suǒ

yún

shēng

yóu

ài

wèn

shēngshǐ

zhuó

lùn
yīn

xūnjìng

jìng

yīn

xūn
suǒ


yóu
èr
zhǒng
yīn
zēng
shàngcóng

zhǒngshì
chù
zhōng
yǒu

shú

jiān

shēng


shēng
tóng
shí

chèng
liǎng
tóu

áng
shí
děng

ér

zhōng
yǒu


zhū
gēn

zào
è

zhě
suǒ

zhōng
yǒu


hēi
nóu
guāng
huò
yīn
ān


zuò
shàn

zhě
suǒ

zhōng
yǒu


bái

guāng
huò
qíng
míng


yòu

zhōng
yǒu

shì

qīng
jìng
tiān
yǎn
suǒ
xíngěr
shí
xiān

ài
lèi


xiàn
xíng

shí

zhù


rán

jìng
jiè


lùn
ài

suí
suǒ
dāng
shēng


xíng
lèi
zhōng
yǒu
ér
shēng

yòu
zhōng
yǒu
yǎn
yóu

tiān
yǎn

yǒu
zhàng
ài

wéi
zhì
shēng
chù
suǒ


ài


shén
tōng


wéi
zhì
shēng
chù

yòu
yóu

yǎn

jiàn

tóng
lèi
zhōng
yǒu
yǒu
qíng


jiàn

shēn
dāng
suǒ
shēng
chù

yòu
zào
è

zhě

yǎn
shì
xià
jìng

miàn
ér
xíng

wǎng
tiān

zhě
shàng

wǎng
rén

zhě
bàng

yòu

zhōng
yǒu

ruò
wèi

shēng
yuánzhù

yǒu

shēng
yuán


jué
dìng

ruòwèi

shēng
yuán

ér

shēng
zhù


shì
zhǎn
zhuǎn
wèi

shēng
yuán

nǎi
zhìzhù
hòu
jué

shēng
yuán

yòu

zhōng
yǒu

huòlèi
shēng

ruò
yóuzhuǎn

zhōng
yǒu
zhǒng

zhuǎn
zhě

biàn
便


lèi
zhōng
shēng

yòu

zhōng
yǒu
yǒu
zhǒng
zhǒng
míng

huò
míng
zhōng
yǒu

zài

shēng
èr
yǒu
zhōng
jiān
shēng


huò
míng
jiànxún
xiāng
xíng


xiāng
suǒhuò
míng

xíngwéi

wǎng
shēng
chùshuō
shēn
wǎng

fēi
xīn
yuán
wǎng

huò
míng

shēng

duì
shēng
yǒudāng
zhī
zhōng
yǒu
chú


jiè

qiē
shēng
chù

yòu
zào
è

zhě

wèi

yáng

zhū
děng

suí


lèi
yóu
zhù
zhòng
tóng
fēn

zuò
gǎn

luò
jiā

è

shàn


zēng
cháng
ěr
shí
yóu

mèng
zhōng

suǒ

shēng
chù

huán
jiàn

shì
zhǒng
lèi
yǒu
qíng


yáng
děng
shì

yóu
xiān
suǒchí
shēng
chù
jìng

suǒ
ài

zhōng
yǒu
suì
miè
shēng
yǒu
jiāng
méi
shí

xiān

yǒu
jiàn
fēn
luànshì
nǎi
zhì
shēng
miè
dàoqián
yīng
zhī

yòu

shēng
shí
wéi
shì
huà
shēng

liù
chù

shì
xīn
ér
wǎng

zhī

wèi

shòu


zhū

ěr
shí
diān
dǎo
wèi
zào
zhǒng
zhǒng
shì


chù
lěngruò

wàng
jiàn


shì
xiāng
mào
shàng

kuàng
wǎng


ruò

wǎng

biàn
便

yīng
shēng
luò
jiā


shì
luò
jiā
guǐ

zhōng
shēng

dāng
zhī

ěr


yǐng
guǐ
děng

yòu


guǐ
bàng
shēng
rén
děngjiè
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng

jiāng
shòu
shēng
shí


dāng
shēng
chù
jiàn

tóng
lèi


yǒu
qíng

yóu

xīnwǎng
shēng
chù
biàn
便
bèi

ài


shēng
dào


qián
yīng
zhī

yòu
yóu
sān
chù
xiàn
qián
tāi
diào
shì
ér

zhí
shí

èr


ài
rǎn

sān
jiàn


zhèng
xiàn
zài
qián


sān
zhǒng
zhàng
ài

wèi
chǎn
chù
guò
huàn
suǒ
zuò

zhǒng

guò
huàn
suǒ
zuò


宿

guò
huàn
suǒ
zuò
yún

chǎn
chù
guò
huàn

wèi
ruò
chǎn
chù

wéi
fēng

yìn
zhī
suǒhuò


zhōng
yǒu

mài
guǒ

huò


mén

chē
luó
xíng

yǒu
xíng
yǒu

yǒu
huì
yǒu
zhuó


shì
děng
lèi
chǎn
chù
guò
huàn
yīng
zhī
yún

zhǒng

guò
huàn

wèi

chū

jìng
fēi


huò

fēi


huò


chū

huò

jīng
xiǔ
làn

huò

huòshì
děng
lèi

zhǒng

guò
huàn
yīng
zhī
yún


宿

guò
huàn

wèi
huò

huòzuò

zēng
cháng
gǎn

zhī


huò
huò

yǒu
qíng


zuò

zēng
cháng
gǎn
huò
zuò

zēng
cháng
gǎn
huò

yǒu
qíng

zuò

zēng
cháng
gǎn

huò
gǎn

zōnghuò
gǎn
fēi

zōng
shì
děng
lèi

宿

guò
huàn
yīng
zhī

ruò


shì
sān
zhǒng
guò
huàn

sān
chù
xiàn
qiántāi
zhōng
yǒu
chù


jiàn


tóng
lèi
yǒu
qíng
wéi


děng


suǒ
shēng
chùěr
shí
jiàngòng
xíng
xié
xíng
suǒ
chū
jīng
xuè
ér

diān
dǎo


diān
dǎo
zhě

wèi
jiàn


wéi
xié
xíng
shí


wèi


xíng

xié
xíng

nǎi

dǎo
jué
jiàn


xíng

jiàn

xíng

biàn
便

tān
ài

ruò
dāng

wéi


biàn
便

huì
tān


ruò
dāng

wéi
nán


tān

ěr

nǎi
wǎngruò

yuǎn


ruò
nán


xīn


ěr

shēng
huò
wéi
jiàn
nán
huò
wéi
jiàn
jiàn
jìn

zhī
chù
suǒ


shì

shì
jiàn
jiàn

jiànfēn

wéi
jiàn
nán

gēn
mén
chù
biàn
便
bèi

ài


shēng
dào


shì
yīng
zhī

ruò


zhě

dāng
shēng
xià
jiàn
jiā
shí


tāi
shí

biàn
便
wén
zhǒng
zhǒng
fēn
luàn
zhī
shēngwàng
jiàn


cóng
lín
zhú
zhú
èr
wéi

zhú
èr

děng
zhōng

ruò
duō

zhě

dāng
shēng
zūn
guì
jiāěr
shí
biàn
便

wén
yǒu

jìng
měi
miào


yīn
shēngwàng
jiàn
shēng
gōng
diàn
殿
děng


xiāng
xiàn

ěr
shí


tān
àizuì
hòu
jué
dìng

chū


nóng
hòu
jīng
xuè

èrzhù

tāi
zhōng

wéi

duàn

yóu

shú

níng
jié
zhī
shí

dāng


chù


qiē
zhǒng


shú
suǒ
shè

zhí
shòu
suǒ

ā
lài

shítuō

yún
tuō

wèi

suǒ
chū
nóng
hòu
jīng
xuè

chéng

duàn


diān
dǎo
yuán
zhōng
yǒu

miè


miè
tóng
shí

yóu

qiē
zhǒng

shí
gōng
néngyǒu

wēi

gēn


zhǒngér
shēngyǒu
gēn
tóng
fēn
jīng
xuè


tuán
shēngshí
zhōng
shuō
shí

zhù
jié
shēng
xiāng
míng
wéi
jié
luó
lán
wèi


jié
luó
lán
zhōng
yǒu
zhū
gēn

zhǒng

wéi

shēn
gēn

gēn
suǒ

chù

zhǒng

shēng


yóu

shēn
gēn

shēng
zhū
gēn

zhǒngyǎn
děng
zhū
gēn


dāng
shēng

yòu
yóu

shēn
gēn

shēng
gēn
suǒ

chù

zhǒngzhū
gēn

chù


dāng
shēng

yóu

zhū
gēn

suǒ

chù


shēng


míng

yuán
mǎn

zhǐ
chéng
jiù

yòu

jié
luó
lán


xīn
xīn
suǒ

ān
wēi
gòng
tóng

míng

tuō

yóu
xīn
xīn
suǒ

tuō

làn
huài


sǔn
sǔn


shì

shuō

ān
wēi
gòng
tóng

yòu

jié
luó
lán

shí
zuì
chū
tuō
chù


míng
ròu
xīn


shì
shí


chù
zuì
chū
tuō


cóng

chù
zuì
hòu
shè

hòu

zhōng
shū
lìng
chén

jìng
zōng
zhì

yuán


sān
cái
chéng
wèi

yuán
zhāng
kāi

zhī
duān

liù

wéi
jūn

yóu
mèi
zūn
bēi
zhī


xùn

guǐ

xiāng


lún


zhēng

kǎo
chén


huái
怀
yīng


liáo

huáng
xuān
zhèn


xuán

shū
gōng


dào
shèng

táng


wáng

zhuó

yīn
xià

wēi
ruízhào
yào
耀
jīn


mào
fàn
zēng
fēn

xiáng
zhū

xuǎn

rán


shén

shèng
yǎn
qìng
chīsān
dài
ér

biāo

yǎn
bǎi
wáng
ér
jiǒng
xiùtáng
huáng
ér
chèn


duàn
biē
chū
zǎi

wàn
yǒu

shì
zhái
xīn

fēi
lóng
zài
chén

liù
yōu

shì
yǎng


yǎn
hóng
liú
ér
huī

luò

liàn
qīng

ér

tiān
wéi

sǎn

tāo


shàn

wéi
zhī
dào


jiāo
fǎn


hóng

yán
zhī
huà

yōu
yōu
shù
lèi

xié
mèng

huá


chǔn
chǔn
huái
怀
shēng

suì
xìng

rén
shòu
寿


bāo

tái
ér
yǎn
xuān
xiè

hóng

hóng
diǎn

chéng

shuǐ
ér
zǎo
huán
lín

ruì

zhēn
yúnkōng
ér
biǎo
kuàng

xiáng
lín
qìng


rào
dān
jìn
ér
chéng


suì
jīng
suǒ

zhī
zhōu

xián
wéi
jiāng
chǎng

xuān

suǒ

zhī
xiàn

bìng


fēng

guǎng
广

yuán
gōng

bèi
wén
guǐ

shū


huán
kāijūn
zhèng
shuò

wáng
huìchénghuà
qīngshì
yóu
xīn

líng


qíng
yán


zǒng
wàn
qiè

tiān
zòngguàn

shēng
zhī

dòng
zhào
shén
jīn

shēn
qióng
xìng
dào


tóng
xiǎoxuàn

sān
chén

jiàng

wēi
háo


miào


zhōng
zhī

bǎo


tiān
xià
zhī
néng
shì

suī

jiǎ

guān
shū

jiàn
chèn
yōu
qià

huá
dàn
chéngshàn
fēng
yóu

yǎng
jiāo
hóng
鸿
huītóng
nián
éryǒu
xuán
zàng

shī
zhě

tāi
zhāng
biàn
huì

niè
shēn

zhī
gāo
zōng

shēng
bǐng
shén
shí
zhī
fāng
guǐ


chū
shù
shì
chōu
zān

jiǒng
chū
gài
chán

shēn

kōng
jiǎ

yán
qiújiē
miù
zhǐ

zhēn
zōng

zuān
yǎng

chéng

jiàn
é
wén

shí
xiāng

suì
nǎi

hóng
shì
yuànbēi
xīn


zhěngqīn
xún
zhèng
jiào

xìng
zhǔ
shí
kāng
dào
tài

yuǎn
ān
ěr


liè
shang
guǒ


zhí

jiā
wéi

chán
huáng


xiá
fāng

zhēng
shì
jiào

qián


yuè
cōng
lǐng
zhī
wài

yóu
kuǐ

ér
wàng
yuǎn

zūn
zhú
yuán
zhī
zuǒ


qīn
shòu
ér

shū

fǎng
访
dào
zhōu
yóu
shí
yǒu

zǎi

jīng

suǒ
gèn
bǎi
yǒu

guó


fāng
zhī
yīn
ér
bìng
guàn

wèi

zhī
jīng

qìng

cái
ér

xiě

ruò
sòng
ruò
yuè


qīng
lián
zhī
shòu
chí

bàn

bàn


suí
bái

ér

fǎn


zhēn
guān
shí
jiǔ
nián

chí

lái
ròu
shè


bǎi

shíxiàngsān
cáng
shèng
jiào
yào
wén
fán
liù
bǎi

shíèr
yuè
liù

huán
zhì
cháng
ān

fèng
chì

hóng


ān
zhì

lìng
suǒ

gōng
gěi

zhào
zhū
míng
sēng
èr
shí

rén
xué
tōng

wài
zhě

gòng

chí
lái
sān
cáng
fàn
běn

zhì
èr
shí

nián

yuè
shízhàoshī

lùn

lùn
fàn
běn

wàn
sòng

sòng
sān
shí
èr


fán
yǒu

fēn

zōng
míng
shí
sān
cáng

shī
xuán
zàng

jìng
zhí
fàn
wén

wéi
táng


hóng


shā
mén
líng
huì

líng
juàn

zhì
kāi
zhī
rén

huì
chāng

shā
mén
xuán


yáo
tái

shā
mén
dào
zhuó


zǒng
chí

shā
mén
dào
guān

qīng
chán

shā
mén
míng
jué
zhēng


shòu

hóng


shā
mén
xuán


zhèng
fànzǒng
chí

shā
mén
xuán
yīng

zhèngzǒng
chí

shā
mén
dào
hóng

shí


shā
mén
míng
yǎn

bǎo
chāng

shā
mén

xiáng

luó
hàn

shā
mén
huì
guì

hóng


shā
mén
wén
bèi


zhōu

yán

shā
mén
shén
tài

kuò
zhōu

jiǎng

shā
mén
dào
shēn

xiáng
zhèngběn

fēn
zhōng


shí
shēn
xiāng
yīng
yǒu
xún
yǒu
xún
wéi
xún
未经允许不得转载:瑜伽师地论读诵网 » 注音

佛经 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |咒语大全 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |